PROF. DR. SC. V. CRNIĆ-GROTIĆ, MR. SC. N. SGARDELLI CAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ljudska prava u Europskoj uniji u praksi Europskog suda u Luksemburgu
 
Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić
Mr. sc. Nataša Sgardelli Car
 
Autorice u članku opisuju i analiziraju praksu Europskog suda u Luksemburgu o zaštiti ljudskih prava od strane institucija Unije. Iako u početku nezainteresiran za zaštitu ljudskih prava, Europski sud postupno je razvio vrlo bogatu praksu i utvrdio načela zaštite ljudskih prava kojih se svi u EU-u moraju pridržavati. Usvajanjem Povelje o temeljnim pravima iz 2000. godine, kojom su se institucije EU-a obvezale poštovati ljudska prava, ta su načela formulirana kao obveza institucija. Usvajanjem Lisabonskog ugovora, zajedno s izmjenama Europske konvencije za ljudska prava, počela je i nova faza zaštite ljudskih prava u kojoj će EU postati stranka te Konvencije, a njezine će akte ispitivati Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu. U članku se prikazuje i dosadašnja interakcija tih dvaju sudova koji će uskoro dobiti i svoj institucionalni okvir.
 
Ključne riječi: ljudska prava; Europska unija; temeljna prava; Europska konvencija za ljudska prava
 
Puni tekst dostupan na