BROJ 3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 3
Članci:
 
Prof. dr. sc. Davor Derenčinović: Nekoliko komentara uz zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine Republike Srbije
 
Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Barbara Herceg, mag. iur., Ivana Radić, mag. iur., Ante Novokmet, mag. iur., Ivan Vukušić, mag. iur.: Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu
 
Prof. dr. sc. Robert Podolnjak, doc. dr. sc. Petar Bačić: O(p)stanak Westminsterskog sustava: neuspješni britanski referendum o izbornom sustavu alternativnoga glasovanja
 
Doc. dr. sc. Tomislav Karlović: Neka razmatranja o nastanku stipulacijske obveze
 
Doc. dr. sc. Romana Matanovac Vučković: Razlikovnost kao pretpostavka za registraciju žiga
 
Marko Turudić, dipl. iur.: Berec: Kompromisni pristup reguliranju tržišta elektroničkih komunikacija Europske unije
 
Prikaz
Ivan Koprić, Anamarija Musa, Goranka Lalić Novak:Europski upravni prostor(Jasmina Džinić, dipl. iur., Daria Dubajić, dipl. iur.)