BROJ 5-6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 68 2018 broj 3-4 / Issue no. 3-4

SADRŽAJ

Članci

Prof. dr. sc. Alan Uzelac: Javnobilježnička ovrha i zaštita potrošača: novi izazovi europeizacije građanskog postupka - 637

Jan Zobec, dipl. iur.: Ustavnopravni aspekti revizije po dopuštenju u Republici Sloveniji - 661

Mag. Nina Betetto: Uloga slovenskoga Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse - 685

Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić: Dejudicijalizacija ovršnog postupka u Hrvatskoj i nekim zemljama njezina okruženja - 707

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Karlović: Officium iudicis. Upravljanje postupkom u rimsko-kanonskom procesu - 739

Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić: Učinkovitost i ekonomičnost u rimsko-kanonskome postupku in civilibus s osvrtom na Statuti, et ordini da osservarsi nel Castello d’Orsera e Contado (1609. i 1768.) - 763

Doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar: Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti? - 791

Doc. dr. sc. Henrik-Riko Held: Procuratoris revocatio u pravu Tripartita - 825

Dr. sc. Marko Bratković: Što je važno pravno pitanje u reviziji? - 853

___________________________________________________________________________________________________

CONTENTS

Articles

Alan Uzelac: Notarial Enforcement Orders and Protection of Consumers: New Challenges of Europeization of Civil Procedure - 637

Jan Zobec: Constitutional  Aspects of Leave to Appeal in the Republic of Slovenia - 661

Nina Betetto: Role of the Supreme Court of the Republic of Slovenia in Ensuring a Uniform Application of Law - 685

Aleksandra Maganić: Dejudicialisation of the Enforcement Procedure in Croatia and Some Neighbouring Countries - 707

Tomislav Karlović: Officium iudicis. Case Management in Romano-Canonical Procedure - 739

Ivan Milotić: Efficency of the Romano-Canonical Procedure in Civil Matters With Reference to Statuti, et Ordini da Osservarsi nel Castello d’Orsera e Contado (1609 and 1768 Ad) - 763

Slađana Aras Kramar: Discussion on Procedural (Re)Form: The Principle of Orality v. the Principle of Written Form - 791

Henrik-Riko Held: Procuratoris Revocatio in the Law of Tripartitum - 825

Marko Bratković: What Is an Important Legal Issue in Second Appeal? - 853