A. MAGANIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

PRAVNA SREDSTVA PROTIV PREDSTEČAJNE NAGODBE

Aleksandra Maganić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

LEGAL REMEDIES AGAINST THE PRE-BANKRUPTCY SETTLEMENT

Aleksandra Maganić, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb

 

Pobijanje predstečajne nagodbe u Hrvatskoj je prema postojećem zakonskom uređenju gotovo potpuno onemogućeno. Primarni razlog tome je normativno rješenje koje upućuje na primjenu pravila o pobijanju sudske nagodbe, koja zakonom nisu propisana i koja su u hrvatskoj procesnoj doktrini i judikaturi prilično neusklađena. Osim toga, razlike u pravnoj prirodi sudske i predstečajne nagodbe nalažu različit pristup u načinu njihova pobijanja, o čemu se, nažalost, de lege lata nije vodilo računa. Naime, velik broj osoba koje su sudjelovale u zaključenju predstečajne nagodbe i prema kojima ona proizvodi pravne učinke mogu biti potencijalno zainteresirane za njezino pobijanje, tako da je prije svega potrebno odrediti aktivno i pasivno legitimirane osobe u postupku pobijanja. Množina stranaka zahtijeva i poseban način obavještavanja o pokretanju postupka pobijanja, određenje nadležnosti suda i postupka u kojem će se pobijanje provesti, kao i rokova i razloga za pobijanje. Rad je prije svega kritika postojećih rješenja u kojima se osim povijesnopravnog razvoja sličnih instituta u Hrvatskoj prije i nakon osamostaljenja prikazuju i pojedini komparativni modeli (Austrija i Slovenija) koji bi de lege ferenda mogli poslužiti kao rješenja koja bi u Hrvatskoj trebalo prihvatiti.

 

Ključne riječi: sudska nagodba, pravna priroda sudske nagodbe, tužba za pobijanje sudske nagodbe, predstečajna nagodba, pravna priroda predstečajne nagodbe, pobijanje predstečajne nagodbe