LIDIJA ŠIMUNOVIĆ: LEGAL ISSUES REGARDING NETTING IN THE CROATIAN LEGAL SYSTEM - DE LEGE LATA AND...:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Lidija Šimunović: Legal Issues Regarding Netting in the Croatian Legal System - de lege lata and...

Legal Issues Regarding Netting in the Croatian Legal System - de lege lata and Perspectives

 

Lidija Šimunović, LL.M., Assistant, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, S. Radića 17, Osijek; lsimunov@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4753-5590

 

Summary
The concept of netting as a risk management tool opens up many issues in the Croatian legal system. In general, netting in the context of the EU is the cancellation of reciprocal obligations, the valuation of terminated obligations and its replacement by a single payment obligation. The main issue which was put forth and is still before the Croatian legislator is the recognition of netting enforceability in a so-called close-out netting insolvency context. In spite of its widespread use in developed financial markets since the 1980s, it only appeared in Croatia in 1996. Since then the hyperproduction of legal rules in the Croatian legal system regarding netting has been quite obvious. Although this situation has produced a lot of legal uncertainties for participants in the Croatian financial market, this process has made its impact on the development of the Croatian financial market. In the first part of this paper, the author analyses the meaning of the netting concept from a comparative law perspective, its differentiation from set-off and the forms of netting in the financial market. The author also examines the role of ISDA in the harmonisation of the legal treatment in different legislations in the world. ISDA stresses the main economic purposes of netting and its impact on the financial market. In the second part, the author further debates whether it is necessary to relax the criteria for enforceability of netting agreements and identifies various legal uncertainties in the enforceability of netting in the Croatian legal system together with ideas on how to overcome them.

Keywords: derivatives; insolvency; ISDA Master Agreement; netting; set-off

Full text: http://hrcak.srce.hr/189810

Pages: 867-894

______________________________________________________________________________________________________

 

Problematika netiranja u hrvatskom pravnom sustavu de lege lata i perspektive

 

Lidija Šimunović, mag. iur., asistentica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, S. Radića 17, Osijek; lsimunov@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4753-5590

 

Sažetak
Koncept netiranja, kao sredstvo upravljanja rizicima, otvara mnoga pravna pitanja u hrvatskom pravnom sustavu. U kontekstu EU-a podrazumijeva način prestanka uzajamnih obveza obračunavanjem dospjelih i/ili nedospjelih tražbina u slučaju nastupa ugovorenog događaja i izračunavanje jedinstvenog netoiznosa koji jedna strana treba platiti drugoj. Iako je ovaj institut na razvijenim financijskim tržištima prisutan od osamdesetih godina prošlog stoljeća, u RH se pojavio tek 1996. godine. Od tada je u RH vidljiva hiperprodukcija propisa koji su se bavili regulacijom netiranja, što je imalo za posljedicu razvoj našeg financijskog tržišta. Unatoč tomu, u hrvatskom pravnom sustavu još su sporna pojedina pravna pitanja koja se tiču provedivosti toga instituta.
U prvom dijelu rada autorica analizira pojam netiranja iz poredbenopravne perspektive te ga razgraničava od prijeboja i drugih srodnih instituta koji se pojavljuju na financijskom tržištu. Zatim se ispituje uloga ISDA-e u harmonizaciji nacionalnih zakonodavstava u pogledu netiranja. U drugom dijelu raspravlja se o tome je li potrebno smanjiti uvjete za njegovu provedivost u hrvatskom pravnom sustavu. Završni dio rada predlaže smjernice za prevladavanje uočenih nelogičnosti u hrvatskom pravnom sustavu.

Ključne riječi: financijski derivati; insolventnost; ISDA-ini master ugovori; netting; netiranje; prijeboj

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/189810

Stranice: 867-894