NIKOLA GAVELLA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Građansko pravo i posebna pravna uređenja za određene vrste dobara

Nikola Gavella

 

Sažetak
U suvremenim poredcima postoji, uz građanskopravno uređenje, i nemali broj posebnih pravnih uređenja (posebnih režima) za određene vrste dobara, ponajviše za stvari, a osobito za nekretnine. Uspostavljena su radi zaštite i promicanja općih, kolektivnih interesa, pa se stoga mnoga od njih bitno razlikuju od pravila građanskog prava, koja su kreirana za pojedince, njihovu slobodu, vlasništvo i tržišno gospodarstvo. Pritom građanskopravno uređenje i posebna uređenja za određene vrste dobara nisu odvojeni segmenti pravnog poretka, nego su njegovi elementi, koji koegzistiraju u svojevrsnom jedinstvu suprotnosti. Djelovanja im se sukobljavaju, isprepleću i međusobno nadopunjuju, što zahtijeva da se ovim posebnim uređenjima posveti pažnja sa stajališta građanskog prava uopće, a stvarnog prava posebno.

Ključne riječi
građansko pravo; vlasništvo; privatno; javno; opći interes

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147363