ANICA ČULO MARGALETIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Anica Čulo Margaletić: The Role of Lawyers in Family Law Disputes

The Role of Lawyers in Family Law Disputes

 

Anica Čulo Margaletić, Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; aculo@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7688-8366

 

Summary
Since lawyers in most cases are the first to come into contact with families where there is a conflict, it is important to re-examine their role and ability to guide the parties to a different and a more appropriate way of resolving the dispute. The indispensable role of lawyers in developing a culture of peaceful resolution of disputes is recognized in the international documents, particularly those adopted by the Council of Europe. The change in the approach to resolving conflicts in family law matters is accepted in the contemporary legal systems and has contributed to the preservation of the quality of family relationships, a more positive view of lawyers in family law disputes, and, most importantly, a better implementation of the principles of protection of the best interest of the child. This paper will therefore present a new trend in the perception of the role of lawyers in family law disputes starting from the observed special characteristics of family law disputes and their suitability for peaceful resolution. It will also include an overview of the practice of the new models of peaceful resolution of family law disputes developed by lawyers, in which they participate actively and equally with their clients.

Keywords: family law disputes; lawyers; children; family relations; collaborative law

Hrčak ID: 200533

Full text: https://hrcak.srce.hr/200533

Pages: 217 - 241

___________________________________________________________________________________________________

 

Uloga odvjetnika u obiteljskopravnim prijeporima

 

Dr. sc. Anica Čulo Margaletić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; aculo@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7688-8366

 

Sažetak
Polazeći od toga da odvjetnici često prvi dolaze u kontakt s obiteljima u kojima postoji neki oblik prijepora važno je preispitati njihovu ulogu i mogućnosti u usmjeravanju stranaka k drukčijim i prikladnijim načinima rješavanja sporova obiteljskopravne naravi. Naime, neizostavna uloga odvjetnika u razvoju kulture mirnog rješavanja te vrste prijepora prepoznata je i u međunarodnim dokumentima usvojenima poglavito na razini Vijeća Europe. Izmijenjeni pristup u rješavanju obiteljskopravnih prijepora prihvaćen je u suvremenim pravnim sustavima te je pridonio očuvanju kvalitete obiteljskih odnosa, pozitivnijem pogledu na odvjetnike i njihovu ulogu u rješavanju konflikta i, na kraju, što je ujedno i najvažnije, boljem ostvarenju načela zaštite najboljeg interesa djeteta. U radu će se stoga prikazati novi trend u poimanju uloge odvjetnika u prijeporima obiteljskopravne naravi polazeći pritom od prepoznatih posebnih obilježja takvih prijepora i njihove prikladnosti za mirno rješavanje. Rad će također sadržavati pregled novih načina mirnog rješavanja obiteljskih prijepora koje su kroz svoj rad razvili odvjetnici te u kojima oni aktivno sudjeluju sa svojim strankama.

Ključne riječi: obiteljskopravni prijepori; odvjetnici; djeca; obiteljski odnosi; collaborative law

Hrčak ID: 200533

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/200533

Stranice: 217 - 241