HENRIK-RIKO HELD:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Henrik-Riko Held: Procuratoris revocatio u pravu Tripartita

Procuratoris revocatio u pravu Tripartita

 

Dr. sc. Henrik-Riko Held, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb, Hrvatska; hheld@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6217-2655

 

Sažetak
Autor u radu analizira institut procuratoris revocatio iz Tripartita Stjepana Werböczyja, odnosno mogućnost opoziva određene radnje koju je poduzeo prokurator u sudskom procesu. Najprije izlaže samo uređenje instituta u Tripartitu predstavljajući sve relevantne implikacije. Zatim daje pregled funkcija koje su imali procesni zastupnici procurator i advocatus u rimskom pravu i rimskoj pravnoj tradiciji. Nakon toga bavi se opozivošću radnji tih zastupnika, posebno analizirajući revocatio (opoziv) u kontekstu procesnog zastupanja preko prokuratora te pravila o mogućnosti opoziva izjave advokata (error advocatorum) u rimskom pravu i rimsko-kanonskom procesu. Na tim temeljima naposljetku kritički vrednuje prisutnost rimske pravne tradicije u kontekstu instituta procuratoris revocatio u pravu Tripartita.

Ključne riječi
procurator; advocatus; procuratoris revocatio; error advocatorum; procesno zastupanje; Tripartit; rimsko pravo

Projekti
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216256

URI
https://hrcak.srce.hr/216256

Stranice: 825-852

__________________________________________________________________________________________________________

 

Procuratoris Revocatio in the Law of Tripartitum

 

Henrik-Riko Held, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; hheld@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6217-2655
 

Summary
In this article the author analyses procuratoris revocatio in the law of Tripartitum of Stephen Werböczy, which provided for a recall of a statement, or any procedural action made by a procurator (proctor) in the proceedings. Firstly, he gives an account of the arrangement of procuratoris revocatio in the Tripartitum and presents all the relevant implications. Further, he outlines the main functions of procurator and advocatus in Roman law and the Roman legal tradition. After that, he deals with the possibility of recalling procedural actions made by them, specifically addressing revocatio (recall) in the context of procurators, and the rules regulating the recall of the advocate’s statements, both in Roman law and in Romano-canonical procedure. On this basis he gives a final evaluation of the relevance of the Roman legal tradition in the context of procuratoris revocatio in the law of Tripartitum.

Keywords
procurator; advocatus; procuratoris revocatio; error advocatorum; representation in civil procedure;Tripartitum; Roman law

Project
HRZZ / IP / IP-2013-11-6988 / TCJust-UD - Preobrazba građanskog pravosuđa pod utjecajem globalnih i regionalnih integracijskih procesa. Jedinstvo i različitost

Hrčak ID: 216256

URI
https://hrcak.srce.hr/216256

Pages: 825-853