PETROVIĆ SINIŠA, JAKŠIĆ TOMISLAV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravo poslovnog nastana i korporativna mobilnost - pregled ključnih pitanja
 
Siniša Petrović  
Tomislav Jakšić  
 
U radu se daju temeljne naznake otvorenih pitanja mobilnosti trgovačkih društava, kako s aspekta pravila međunarodnog privatnog prava, a tako i uvažavajući pravila prava EU. Za potonje je najvažnije pravo na ostvarivanje poslovnog nastana, kao dio primarnog prava EU. Mišljenje je autora da je za puno ostvarivanje prava poslovnog nastana prijeko potrebno da društva mogu ne samo obavljati svoju djelatnost gdje god žele, nego i promijenjati svoje sjedište , ako to odgovara potrebama njihovoga poslovanja, naravno pod uvjetom da to znači korištenje sloboda ustanovljenih pravom EU, a ne da znači zlouporabu tih sloboda. Ma kakav god stav da se zauzme o aktualnom stanju prava EU po tome pitanju, odnosno da li ono omogućava punu realizaciju prava poslovnog nastana ili ne, čini se da bi bilo vrlo korisno radi pravne sigurnosti da se donese poseban pravni instrument, koji bi uredio mogućnost promjene sjedišta društva iz jedne države članice u drugu. U tome bi smislu bilo potrebno nastaviti prekinuti rad na 14. direktivi prava društava o prijenosu registriranoga sjedišta.
Ključne riječi
pravo poslovnog nastana; sjedište društva; prijenos sjedišta; prekogranični prijenos sjedišta; lex societatis
 
Puni tekst dostupan na