BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 2 - 2011

 

Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić: Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike  Hrvatske i Republike Makedonije

 

Slađana Aras, dipl. iur.: Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu

 

Slađana Aras, dipl. iur.: Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu

 

Проф. д-р Борче Давитковски, проф. д-р Ана Павловска-Данева, aс. м-р Драган Гоцевски: Перспективите на нво секторот во вршењето на јавни услуги во Република Македонија

 

Проф. д-р Гордана Силјановска- Давкова: Современимодели на организација на власта: дилеми и предизвици

 

Dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc. dr. Aleksandra Maksimovska Veljanovski: Samooporezivanje kao izvor financiranja lokalnih jedinica -  hrvatska i makedonska iskustva

 

Проф. д-р Никола Тупанчески, дем. Драгана Кипријановска: Правната заштита на јавните набавки

 

Проф. д-р Гордана Лажетиќ – Бужаровска: Овластувањата на центрите за социјална работа и на јавниот обвинител во малолетничката правда

 

Проф.д-р Гордан Калајџиев: Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и во Македонија

 

Zoran Burić, dipl. iur.: Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku

 

Проф.д-р Дејан Мицковиќ: Постхумната репродукција и наследното право

 

Prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić: Iniuria u pretklasičnom rimskom pravu: pojam i zaštita 

 

Doc. dr. sc. Zrinka Erent Sunko: Obiteljskopravni položaj žena u Francuskoj od 1789. do 1816. s analizom Code civila iz 1804. godine  – pitanje temelja izgradnje suvremene obiteljskopravne regulative

 

Luka Burazin, dipl. iur.: Kriterij specijalnosti kao sredstvo rješavanja antinomija između općih načela prava (slučaj Gradska groblja)

 

Prof. dr. sc. Iris Goldner, doc. dr. sc. Tamara Perišin: Postupna liberalizacija kretanja roba i ljudi u Hrvatskoj i Makedoniji – prije i nakon članstva u EU

 

Mr. sc. Antonija Petričušić: Anti-diskriminacijska politika kao suplementarni model zaštite prava nacionalnih manjina

 

Dr. sc. Romana Matanovac Vučković: Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu

 

 

Проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска: Франшизинг - Дејностите и договорот за франшизинг во правото и практиката на Р. Хрватска и Р. Македонија

 

Проф. д-р Горан Коевски: Едностепен наспрема двостепен систем на управување со акционерски друштва

 

Prof. dr. sc. Petar Miladin: Problem vraćanja poduzeća stečenog na temelju ništavog ugovora o kupoprodaji poduzeća

 

Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović: Osiguranje depozita –uređenje de lege lata i perspective

 

Petar Ceronja, dipl. iur.: Ugovor o uskladištenju u hrvatskom i makedonskom pravu

 

Проф. Др. Данче Манолева – Митровска: Фази во реорганизацијата на стечајниот должник во правото на Република Македонија