JAN RAMBERG:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
INCOTERMS 2000 - Potrebna veza između ugovora o kupoprodaji i ugovora o prijevozu

Jan Ramberg

Prva verzija Međunarodnih trgovačkih termina INCOTERMS objavljena je 1936. Kako se trgovačka praksa mijenja s vremena na vrijeme, potrebno je bilo izvršiti i povremene revizije INCOTERMS. Poljednja takva revizija bila je 2000. godine. INCOTERMS se na zadovoljavajući način koristi širom svijeta kao veza između ugovora o kupoprodaji, ugovora o prijevozu i ugovora o osiguranju te dokumentarnih akreditiva. Kombinacija Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji iz 1980. i INCOTERMS 2000 čini čvrstu osnovu za valjano razumijevanje i primjenu međunarodnih ugovora o kupoprodaji.
 
Ključne riječi: INCOTERMS; ugovori o međunarodnoj kupoprodaji; Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji iz 1980; ugovori o prijevozu robe

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445