BARBARA HERCEG PAKŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Barbara Herceg Pakšić: (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde...

(Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike

 

Dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Stjepana Radića 13, Osijek; bherceg@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7052-928X

 

Sažetak
“Nije moguć zakon iz kojega bi sudac jednostavno mogao pročitati rješenje o krajnjoj nuždi.” Kontinuirani razvojni preobražaj krajnje nužde kao stožernog instituta kaznenog prava za sobom donosi brojna otvorena pitanja za judikaturu i jurisprudenciju. Recentan razvoj u Republici Hrvatskoj donio je djelomičnu ali značajnu transformaciju otprije usvojenog diferencijalnog učinka. Kazneni je zakon prihvatio promjenu tog učinka s dotadašnje opravdavajuće krajnje nužde i one koja oslobađa od kazne na opravdavajuću i ispričavajuću krajnju nuždu. Potonji predviđeni učinak dio je značajnijeg zahvata u hrvatsku kaznenopravnu dogmatiku pod utjecajem normativne teorije krivnje. Predmet ovog rada jesu odabrana otvorena pitanja ispričavajuće krajnje nužde koja se tiču preduvjeta i ograničavanja (odnosno isključenja) predviđenog pravnog učinka, a vezana su uz posebne dužnosti izlaganja
opasnosti, skrivljenost krajnje nužde, specifičnost odnosa kolizijskih dobara, pružanje nužne pomoći te prikladna pravna dobra. Hrvatski je zakonodavac odlučio prihvatiti relativno ekstenzivno postavljenu ispričavajuću krajnju nuždu, stoga, poglavito u kontekstu nekih poredbenih rješenja, analiziramo prihvaćeni koncept i specifične smjerove moguće de lege ferenda promjene.

Ključne riječi: krajnja nuždaispričavajući razlozikazneno pravoisključenje krivnje

Hrčak ID: 238490

URI: https://hrcak.srce.hr/238490

Stranice: 77-105

_____________________________________________________________________________________________________

 

Analysis of Some Features of Excusing Necessity – Selected Questions of Excuse Requirements and Exclusions

 

Barbara Herceg Pakšić, Ph. D., Assisant Professor, Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek; bherceg@pravos.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7052-928X

 

Summary
The continuing developmental transformation of necessity as a pivotal criminal law institute leads to numerous open questions for jurisprudence and the judiciary. The latest developments in Croatian criminal law have resulted in a partial but significant transformation of the previously adopted differential effect. The Criminal Code has accepted a change to this effect from a justifiable necessity and one that exempts from punishment to justifiable and excusing necessity. The latter is part of a more significant intervention in Croatian criminal law dogmatics under the influence of the normative culpability theory. This paper deals with selected open questions regarding excusing necessity, concerning the preconditions and limitations (or exclusions) of the intended legal effect of the specific duty of danger acceptance, the culpability for state of necessity, the colision of protected rights, the provision of necessary assistance, and the appropriate protected rights. The Croatian legislator has decided to introduce a relatively extensive excusing necessity, so we analyze the accepted solution and specific directions of a possible de lege ferenda change.

Keywords: excusing necessityexcusing groundscriminal lawexclusion of culpability

Hrčak ID: 238490

URI: https://hrcak.srce.hr/238490

Pages: 77-105