IVO GRABOVAC, PETRA AMIŽIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pomorski prijevoz nuklearnih tvari s posebnim osvrtom na Konvenciju o građanskoj odgovornosti za pom

Ivo Grabovac, Petra Amižić

Pomorski prijevoz nuklearnih tvari odvija se već gotovo pola stoljeća i u stalnom je porastu. Opasna priroda tog materijala, kao i mogućnost nastanka nuklearne štete tijekom njegova prijevoza morem, glavni su razlog detaljne pravne regulative tog pitanja. Među mnogo brojnim međunarodnim konvencijama nuklearnog prava posebno se ističe Konvencija o građanskoj odgovornosti za pomorski prijevoz nuklearnog materijala, donesena u Bruxellesu 1971., koja odgovornost usmjerava isključivo prema poduzetniku nuklearnog postrojenja.
 
Ključne riječi: pomorski prijevoz nuklearnih tvari; odgovornost za nuklearnu štetu; međunarodne konvencije nuklearnog prava

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445