PROF. DR. SC. I. J. RESKUŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Iniuria u pretklasičnom rimskom pravu: pojam i zaštita  
 
Ivana Jaramaz-Reskušić
 
Analizom relevantnih pravnih i nepravnih vrela u radu se nastoje rasvijetliti mijene koje su se u razdoblju od Zakonika XII ploča do završetka pretorskog razdoblja dogodile u vezi s prirodom i opsegom pojma iniuria te oblikom pravne zaštite. U prvom dijelu rada pravnotehničko značenje termina iniuria obrazlaže se kao privatni delikt isključivo lake tjelesne povrede slobodnog čovjeka utuživ s legis actio per iudicis arbitrive postulationem. U drugom, središnjem dijelu rada obrađuje se dugotrajan i složen proces u kojemu pretor, proklamiranjem actio iniuriarum aestimatoria, delikt iniuria s jedne strane ograničava na hotimični čin, a s druge strane proširuje i na netjelesne povrede.  
Ključne riječi: Zakonik XII ploča; iniuria; pretor; edikti; lex Cornelia de iniuriis; actio iniuriarum aestimatoria; iudicium contrarium
 
Puni tekst dostupan na