BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Vol. 70 2020 broj 1 / Issue no. 1

Sadržaj

Članci:

Prof. emer. dr. sc. Mihajlo Dika: O sudskom troškovnom nagodbenom pravu - 5

Dr. sc. Božena Bulum, doc. dr. sc. Marija Pijaca:  Pravno uređenje pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih djelatnosti u pravu Europske unije i hrvatskom pravu i njegove posljedice u praksi - 47

Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić: (Pre)ispitivanje nekih obilježja ispričavajuće krajnje nužde – odabrana pitanja preduvjeta i ograničavanja isprike - 77

Doc. dr. sc. Marko Ivkošić: Kapitalno orijentirani sustav zaštite vjerovnikā društva s ograničenom odgovornošću  - 107

Irena Nišević, mag. iur.: Plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku – pravni aspekti zaštite morskog okoliša s naglaskom na međunarodno pravo - 137

 

___________________________________________________________________________________________

 

Contents

Articles:

Mihajlo Dika: Cost Reimbursement in Disputes Resolved by a Court Settlement - 5

Božena Bulum, Marija Pijaca: Legal Regulation of the Access to the Technical-Nautical Port Services Market in EU and Croatian Law and Its Practical Consequences - 47

Barbara Herceg Pakšić: Analysis of Some Features of Excusing Necessity – Selected Questions of Excuse Requirements and Exclusions - 77

Marko Ivkošić: The Capital-Orientated System of Creditor Protection of a Private Company Limited by Shares - 107

Irena Nišević: The Floating LNG Terminal on the Island of Krk - Legal Aspects of the Protection of the Marine Environment with an Emphasis on International Law - 137