SLA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim p

 

Slađana Aras, dipl. iur.
 
Cilj rada jest analizirati sudjelovanje centra za socijalnu skrb kao stranke i umješača (intervenijenta) u posebnim parničnim (statusnim i alimentacijskim) postupcima reguliranim ObZ-om.
U navedenom kontekstu razmatra se problematika stranačke i parnične sposobnosti te procesne legitimacije centra kao stranke u parničnom postupku; izlažu se i ocjenjuju različita shvaćanja doktrine o pravnom položaju centra u slučaju kad se „pridružuje postupku“„ kao stranka u skladu s odredbom čl. 274. st. 2. ObZ-a; istražuje se pravni položaj centra za socijalnu skrb kao umješača sui generis (specifičnog intervenijenta) te uspoređuje s njegovim položajem kad se „postupku pridružuje“ kao stranka. Povezano s time, obrađuju se pitanja pozivanja centra od strane suda i njegove intervencije u postupku, dužnosti suda i ovlasti centra nakon intervencije, učinka presude prema centru te troškova postupka. U posljednjem dijelu rada raspravlja se o procesnim posljedicama povrede pravila o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku.    
 
Ključne riječi: centar za socijalnu skrb, stranka, umješač, intervencija, parnični postupak.
 
Puni tekst članka dostupan je na
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=56164