SIKIRIĆ HRVOJE:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Priznanje sudskih odluka prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima

 

Hrvoje Sikirić


U radu se analizira koncept priznanja i postupak priznanja sudskih odluka po Uredbi Bruxelles I. Nakon uvodnog dijela, u drugom dijelu rada obrazlaže se koncepti priznanja po Uredbi Bruxelles I i to prvo opća pitanja vezana uz institut priznanja, a zatim pravni učinci strane odluke koji se priznanjem protežu u državu priznanja. U trećem, središnjem dijelu rada razmatraju se dva načina priznanja koja Uredba Bruxelles I predviđa: automatsko priznanje, priznanje u posebnom postupku u kojem je utvrđenje da je strana odluka podobna za priznanje glavni predmet tog postupka, te odlučivanje o priznanju kao o prethodnom pitanju unutar jednog postupka. U okviru tog dijela rada obrazlaže se i institut djelomičnog priznanja. Predmet četvrtog dijela rada jest institut prekida postupka priznanja.

Ključne riječi
Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima; Uredba Bruxelles I; strana sudska odluka; priznanje stranih sudskih odluka; automatsko priznanje; priznanje kao glavno pitanje; priznanje kao prejudicijelno pitanje

Puni tekst članka dostupan je na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=137035