PROF. DR. SC. V. BOUČEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ZARUČNI STATUT U HRVATSKOM MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU

 

Prof. dr. sc. Vilim Bouček                                                                                                 
 
            U radu se razmatra problem popunjavanja zakonske praznine u određivanju mjerodavnog prava za zaruke u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu. U tu svrhu, na temelju analogne primjene odredaba hrvatskog Zakona o međunarodnom privatnom pravu iz 1991. (ZRS) i odgovarajućih poredbenopravnih odredaba međunarodnog privatnog prava u pretežitom broju država srednjoeuropske podskupine kontinentalnoeuropskog pravnog kruga, autor predlaže kolizijska pravila za pretpostavke za sklapanje zaruka, kao i za pravne posljedice raskida zaruka.
 

            Ključne riječi: zaruke, mjerodavno pravo; međunarodno privatno pravo

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445