DR. SC. R. M. VUČKOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvatska i Makedonija u europskom patentnom sustavu  
Romana Matanovac Vučković
Autorica obrađuje Europsku patentnu konvenciju i njezin utjecaj na patentna zakonodavstva u Hrvatskoj i Makedoniji kao državama ugovornicama s posebnim naglaskom na odredbe kojima se omogućuje njezina neposredna primjena. Detaljno se obrađuju i subjektivna prava u vezi s izumom i patentom prema Europskoj patentnoj konvenciji te u vezi s hrvatskim i makedonskim patentnim zakonima: izumiteljsko pravo, pravo iz prijave patenta te pravo iz priznatog patenta.  
 
Ključne riječi: Europska patentna konvencija; europski patent; europska prijava patenta
 
Puni tekst dostupan