IVAN TOT:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Granice stranačke autonomije u pogledu ugovaranja roka plaćanja u ugovorima među poduzetnicima u pravu Europske unije

Ivan Tot, mag. iur., univ. spec. oec. ; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb, Hrvatska

 

The Limits of Contractual Freedom Regarding the Determination of Payment Period in Contracts Between Undertakings in the Law of European Union

Ivan Tot ; Faculty of Economics, University of Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb, Croatia


Predmetom rada su odredbe Direktive 2011/7/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima kojima se državama članicama Europske unije nalaže u nacionalnom pravu postaviti granice stranačkoj autonomiji u pogledu ugovaranja rokova plaćanja u ugovorima među poduzetnicima. Cilj rada je ispitati postiže li se uređenjem sadržanim u Direktivi prikladna razina zaštite vjerovnika novčanih obveza od negativnih učinaka zakašnjenja s plaćanjem te ocijeniti je li intenzitet intervencije u slobodu ugovaranja primjeren ciljevima koji se Direktivom nastoje ostvariti. Analiziraju se odredbe Direktive o ugovornim rokovima plaćanja i o ispunjenju novčanih obveza plaćanjem u obrocima, uz iznošenje prijedloga de lege ferenda.

Ključne riječi
sloboda ugovaranja; rokovi plaćanja; Direktiva 2000/35/EZ; Direktiva 2011/7/EU

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184258