BROJ 2:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 

 • Prof. dr. sc. Budislav Vukas: Opća i posebna međunarodna zaštita manjina
 • Prof. dr. sc. Maja Seršić: Načelo uti possedetis u međunarodnom pravu*
 • Mr. sc. Davorin Lapaš: Raspad države u suvremenom međunarodnom pravu*
 • Prof. dr. sc. Mirjam Škrk: Date of the Succession of States
 • Darina Macková, LL.M.: Some Legal Aspects of the Dissolution of former Czechoslovakia*
 • Doc. dr. sc. Biljana Tomljanović: Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici pete republike
 • Lidija Lukina Karajković, dipl. iur.: Izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu

 

Posebni prilozi:

 

 • Izabrane presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske
 • Predmet Horvat protiv Hrvatske
 • Predmet Kutić protiv Hrvatske
 • Predmet Mikulić protiv Hrvatske

 

Prikazi:

 

 • Maria Clelia Ciciriello, Le formazioni insulari e la delimitazione degli spazi marini (prof. dr. sc. Budislav Vukas)
 • Lujo Margetić, Prikazi i diskusije (mr. sc. Budislav Vukas, ml.)
 • Jadranko Crnić, Komentar zakona o ustavnom sudu Republike Hrvatske (prof. dr. sc. Arsen Bačić)
 • Matija Berljak, Kanonski oblik ženidbe; Povijesni razvoj - Zakonik kanonskog prava/1983. (prof. dr. sc. Aleksandra Korac)
 • Parliaments and Technology - The Development of Technology Assessment in Europe (Petar Bačić, dipl. iur)
 • Nina Sokol: Hrvatsko-slovenski i slovensko-hrvatski indeks za slovenski pravni leksikon (Vera Feric, prof.)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šaric-Radocaj, prof.; Marino Jureković, dipl. iur)

 

______________

 

* Prilozi podneseni na znanstvenom skupu "međunarodnopravni aspekti raspada države", održanom na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dne 31. sijecnja 2003.