PROF. DR. SC. MAJA SERŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Odgovornost za onečišćenje morskog okoliša: međunarodnopravna odgovornost država i građanskopravna o

Prof. dr. sc. Maja Seršić

U radu se razmatra međunarodnopravna odgovornost država za
onečišćenje morskog okoliša. Ispituju se pretpostavke odgovornosti država za povredu međunarodne obveze i odgovornost bez protupravnosti. Ujedno se analiziraju osnovni međunarodni ugovori koji uređuju građanskopravnu odgovornost za štetu.
 
Ključne riječi: odgovornost država; građanskopravna odgovornost; onečišćenje morskog okoliša; štete; djelatnosti s povećanom opasnošću; Komisija za međunarodno pravo; čini koji nisu zabranjeni međunarodnim pravom

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445