A. NOVOKMET:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sudska kontrola optužnice – posebni stadij kaznenog postupka

Dr. sc. Ante Novokmet ; Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stjepana RAdića 13, Osijek, Hrvatska

 

Judicial Review of Indictment – A Separate Phase of Criminal Proceedings

Ante Novokmet ; Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia

 

U radu se razmatra pitanje stadija kroz koje prolazi hrvatski kazneni postupak, s posebnim naglaskom na opravdanost postojećeg rješenja u kojem je sudska kontrola optužnice samo jedna od etapa prethodnog postupka propisana u okviru glave XIX. Zakona o kaznenom postupku koja nosi naziv “Optuživanje”. Polazeći od početne hipoteze da se stadijem kaznenog postupka može nazivati samo ona postupovna etapa koja ima posebnu svrhu i tijelo koje ju provodi, u radu se prikazuje uređenje stadija sudske kontrole optužnice u Njemačkoj i Austriji te kritički analizira postojeće hrvatsko rješenje. Naposljetku se izvodi zaključak o nužnosti regulacije sudske kontrole optužnice kao posebnog stadija kaznenog postupka te se u tom smislu predlažu neka nova rješenja de lege ferenda.

Ključne riječi
kazneni postupak; stadiji kaznenog postupka; sudska kontrola optužnice

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195799