BROJ 6:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Broj 6

 Članci:

 
Prof. dr. sc. Davor Krapac: Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda za ljudska prava
Prof. dr. sc. Slaven Ravlić: Izvori političke korupcije u demokratskom poretku: O stranačkoj korupciji
Prof. dr. sc. Alan Uzelac, Slađana Aras, dipl. iur., Martina Maršić, dipl. iur., Maja Mitrović, dipl. iur., Željana Kauzlarić, dipl. iur., Paula Stojčević, dipl. iur.: Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja

Doc. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro: Zločin silovanja u praksi Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog kaznenog tribunala za Ruandu

Dr. sc. Loris Belanić: Harmonizacija prava osiguranja u Europskoj uniji s osvrtom na ugovorno pravo osiguranja

Mr. sc. Petra Perišić: Institut historijskog zaljeva s osvrtom na zahtjev Republike Slovenije za Savudrijskom valom
Hrvoje Lisičar, dipl. iur., Mogućnosti uporabe elektroničke isprave i elektroničkih dokumenata u parničnom postupku
 
In memoriam: Professor emeritus Antun Cvitanić (1920-2010)
 
Prikaz i osvrt :
  
Jakša Barbić: Pravo društava. Knjiga druga: Društva kapitala (Nina Širola)
 
 Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof., mr. Aleksandra Čar)