GAŠO KNEŽEVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Efikasnost arbitraže i pravila o svedočenju i veštačenju: ima li mesta racionalizaciji?

Gašo Knežević

 

Sažetak

Naše je vreme obeleženo imperativom ubrzanja pravozaštitnih postupaka i smanjivanja njihove cene koštanja. Ista je pojava prisutna, manje ili više, kako u domenu “javne”, tako i “privatne” pravde. Rad predstavlja pokušaj analize mera racionalizacije vremena i smanjivanja utrošaka novca sadržanih u novim arbitražnim pravilima ICC 2012. Ove mere uređuju (i) ročišta za izvođenje dokaza na kojima se, po pravilu, pojavljuju svedoci i veštaci kao dokazna sredstva za utvđivanje činjenica slučaja, a ponekad i za utvrđivanje pravnih normi. Kao takvi oni su dragoceni i nezaobilazni činioci u procesu donošenja arbitražne odluke pa se postavlja pitanje isplativosti racionalizacije u ovome domenu. Pitanje je, dakle, mogu li se u dokaznom postupku, najzahtevnijem sa aspekta vremena i utroška novca, postići uštede uz zadržavanje zadovoljavajućeg kvaliteta odluka?

Ključne riječi

efikasnost odlučivanja; svedok; veštak; individualizacija postupka; tehnike rukovođenja

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161655