T. KATULIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Aktualna pitanja i budući razvoj autorskopravne zaštite računalnih programa u europskom i hrvatskom pravu

Tihomir Katulić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska 

 

Protection of Computer Programs in European and Croatian Law – Current Issues and Development Perspective

Tihomir Katulić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

 


Zaštita računalnih programa autorskim pravom obilježena je posebnim ograničenjima nositeljevih prava u odnosu na ostale kategorije autorskih djela. Priroda i upotreba računalnih programa kao zaštićenih djela razlikuje se od ostalih kategorija djela zaštićenih autorskim pravom. Poseban karakter računalnih programa i uloga koju računalni programi imaju u okviru informacijske revolucije pruža uvid u odnos prava intelektualnog vlasništva prema tržišnom natjecanju u suvremenom regulatornom okviru. Osvrt na razvoj autorskopravne zaštite računalnih programa podsjeća na ranije predloženu, alternativnu regulaciju, a recentni porast zloupotreba osobnih podataka i općenito privatnosti u digitalnom okruženju zahtijeva transparentniji pristup izvornom kodu i regulaciju dekompilacije kao specifičnog ograničenja prava na računalnom programu.

Ključne riječi
računalni program; autorsko pravo; digitalno upravljanje pravima; dekompilacija; zaštita osobnih podataka

 

Puni tekst dostupan na