IVA BJELINSKI RADIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Iva Bjelinski Radić: “Kritička promišljanja o

prijedlogu Direktive o poboljšanju radnih

uvjeta platformskih radnika”

 

Kritička promišljanja o prijedlogu Direktive o poboljšanju radnih uvjeta platformskih radnika

Dr. sc. Iva Bjelinski Radić, poslijedoktorandica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; ibjelins@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1544-3838

Sažetak
Rad putem digitalnih platformi predstavlja nov i brzo rastući oblik obavljanja rada čija pojava otvara važna pitanja zaštite platformskih radnika od prekomjernog, nesigurnog, a često i slabo plaćenog rada. Pitanje nejasnog radnopravnog statusa osoba koje obavljaju rad putem digitalnih platformi smatra se jednim od najvećih izazova toga tipa rada. U ovome radu kritički se analiziraju odredbe prijedloga nove Direktive o poboljšanju radnih uvjeta platformskih radnika te se evaluira njihova prikladnost za suočavanje s glavnim radnopravnim problemima koji proizlaze iz pojave platformskog rada. Nakon uvodnih razmatranja, u drugome poglavlju pojašnjavaju se ciljevi, područje primjene i sadržaj predložene Direktive. Treće poglavlje posvećeno je radnopravnom statusu platformskih radnika u skladu s prijedlogom Direktive, dok se četvrto poglavlje bavi pitanjem algoritamskog upravljanja. U petom poglavlju daju se zaključna razmatranja.

Ključne riječi: digitalne platforme , platformski rad , radnopravni status , prikrivanje radnog odnosa , algoritamsko upravljanje

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.05  

Hrčak ID: 292013

URI: https://hrcak.srce.hr/292013    

Stranice: 1467-1491

________________________________________________________________________________________________________

Critical Reflections on the European Commission’s Proposal for a Directive on Improving Working Conditions in Platform Work

Iva Bjelinski Radić, Ph. D., Postdoctoral Reseracher, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; ibjelins@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1544-3838

Summary
Platform work represents a new and rapidly growing form of work, the emergence of which raises important issues concerning the protection of platform workers from excessive, unsafe, and often poorly paid work. The question of unclear employment status of persons performing work via digital platforms is considered one of the key challenges related to this type of work. The author critically analyses the provisions of the new European Commission’s proposal for a Directive on improving working conditions in platform work and evaluates their suitability for dealing with the main labour law challenges arising from the emergence of platform work. After introductory considerations, the second chapter clarifies the objectives, scope and content of the proposed Directive. The third chapter is dedicated to the employment status of platform workers in accordance with the proposal, while the fourth chapter deals with the issue of algorithmic management. The fifth chapter contains concluding remarks.

Key words: digital platforms , platform work , employment status , false self-employment , algorithmic management

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.05   

Hrčak ID: 292013

URI: https://hrcak.srce.hr/292013   

Pages: 1467-1491