SAŠA NIKŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Imovina u građanskom pravu

Saša Nikšić

 

Sažetak
U radu se analiziraju pojam, funkcije i karakteristike imovine u građanskom pravu. Prikazan je razvoj pojma imovine kroz rimsko pravo, subjektivistička teorija o imovini razvijena u francuskoj pravnoj teoriji, te imovina u germanskim pravnim poredcima (austrijsko, njemačko i švicarsko pravo). Također je obrađena materija imovine u hrvatskoj teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi. Objašnjen je odnos imovine i prava vlasništva. Pojam imovine analizira se i u vezi s funkcijama imovine. Naime, za razliku od francuskog prava za germanske pravne poretke karakteristično je da prihvaćaju više različitih pojmova imovine, jer se u tim pravnim porecima smatra da pojam imovine ovisi o funkciji koju imovina ima u pravnim odnosima. Budući da postoji već broj različitih funkcija imovine, potrebno je razlikovati i različite pojmove imovine.

Ključne riječi
imovina; odgovornost dužnika vjerovniku; vlasništvo

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147384