BORIS VUKIČEVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Diplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa

Doc. dr. sc. Boris Vukićević ; Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore, Ulica 13. jula 2, Podgorica, Crna Gora

 

Diplomatic Relations Between the Holy See and the Soviet Union During the Pontificates of the Council Popes

Boris Vukićević ; Faculty of Political Sciences, University of Crna Gora, Ulica 13. jula 2, Podgorica, Montenegro

 

Širenje sovjetskog utjecaja u Istočnoj i Središnjoj Europi nakon Drugog svjetskog rata doprinijelo je već ionako složenim odnosima Svete Stolice i država koje su proglašene “narodnim republikama”. Nakon pontifikata tvrdog antikomunista Pija XII. (1939. – 1958.), papa Ivan XXIII. okrenuo je novu stranicu u historiji diplomacije Svete Stolice. Sazvao je Drugi vatikanski koncil koji je pomogao Crkvi da se otvori različitostima i izazovima modernog svijeta. To je uključivalo jačanje dijaloga između Crkve i socijalističkih zemalja. Vodeći diplomat Svete Stolice bio je Agostino Casaroli čiji posjet Moskvi 1971. i potpisivanje Helsinškog završnog akta 1975. predstavljaju neke od vrhunaca “istočne politike” (Ostpolitik) Svete Stolice. Pavao VI. (1963. – 1978.), koji je naslijedio Ivana XXIII., vodio je politiku balansa između težnji za boljim odnosima sa Sovjetskim Savezom i unapređenja uvjeta za vjernike u socijalističkim zemljama.

 

Ključne riječi
Sveta Stolica; Sovjetski Savez; detant; Ivan XXIII.; Pavao VI.; hladni rat; Drugi vatikanski koncil

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=184254