DOC. DR. SC. ALEKSANDRA MAGANIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije
 
Doc. dr. Aleksandra Maganić
 
U radu se prezentiraju osnovne značajke međunarodne pravne pomoći između Republike Hrvatske i Republike Makedonije te pravni izvori koji tu domenu uređuju. Osobito se problematizira međusoban odnos dvostranog ugovora o pravnoj pomoći koji su zaključile Hrvatska i Makedonija i višestranih ugovora kojih su obje zemlje članice, a kojima se uređuju pitanja dostave i izvođenja dokaza. Analizira se teza o prioritetu međunarodnog dvostranog ugovora u odnosu na višestrani te se iznosi argumentacija o potrebi primjene “najpovoljnijeg prava” za ugovorne stranke. Prikazuju se osnovni zakonodavni okviri dejudicijalizacije obiju država koji impliciraju potrebu novog određivanja “drugih tijela kojima treba pružiti pravnu pomoć a koja sudjeluju u donošenju odluka u građanskim stvarima” i novih zakonskih akata koji imaju ili će tek imati znatne učinke u međunarodnoj pravnoj pomoći između Hrvatske i Makedonije. Analiziraju se postojeća europska rješenja kojima je uređeno izvođenje dokaza i dostava te moguće implikacije njihove primjene. Iznose se neke ideje o izmjenama u domeni međunarodne pravne pomoći između zemalja bivše Jugoslavije de lege ferenda.
 
Ključne riječi: međunarodna pravna pomoć; dvostrani međunarodni ugovori; višestrani međunarodni ugovori; besplatna pravna pomoć; izvođenje dokaza; dostava
 
Cijeli tekst dostupan na: