D. VULETIĆ, MAG. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravni aspekti Lisabonske strategije i budući izazovi – razrada s motrišta pravne prirode mekog prava (soft law)  
 
Dominik Vuletić
 
Interdisciplinarna i transdisciplinarna analiza pravnih aspekata Lisabonske strategije, kao ekonomske metastrategije EU-a, nije do sada bila predmetom bavljenja hrvatske pravne znanosti. Navedena tvrdnja se, naravno, odnosi i na nasljednicu Lisabonske agende, novu strategiju Europa 2020. Takvo stanje je i razumljivo s
obzirom na primarno ekonomsko značenje dviju metastrategija. U ovom radu autor se odlučio razraditi pravne aspekte Lisabonske strategije i strategije Europa 2020. sa stajališta uloge i pravne prirode pojma soft law odnosno mekog prava općenito te uloge i pravne prirode mekog prava unutar političkog i pravnog sustava EU-a posebice. Stoga je ovo prvi akademski članak u hrvatskoj pravnoj znanosti koji se u većoj mjeri bavi općim pravnim pitanjima glede pravne prirode i uloge mekog prava. Dio rada autor je posvetio i razradi učinaka Lisabonske strategije na zemlje koje
imaju status kandidata za punopravno članstvo u EU-u.
 
Ključne riječi: Lisabonska strategija; strategija Europa 2020; meko pravo (soft law); otvorena metoda koordinacije; integrirane smjernice; teorija hibridnosti
 
Puni tekst dostupan