S. GADŽO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Nematerijalna imovina multinacionalnih korporacija u kontekstu međunarodnog poreznog prava

Stjepan Gadžo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

 

Tax treatment of multinational companies’ intangible assets: international tax law perspective

Stjepan Gadžo, LL.M., Research Asisstant, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka; sgadzo@pravri.hr

 

 

Načela i pravila međunarodnog poreznog prava temelj su poreznog planiranja pri poduzimanju prekograničnih ekonomskih aktivnosti. Iako su svi poslovni subjekti uključeni u prekogranično poslovanje inherentno izloženi povećanim poreznim rizicima, učinkovitim poreznim planiranjem moguće je i postizanje znatnih poreznih ušteda. Na to upućuju i recentni primjeri najvećih svjetskih multinacionalnih korporacija (MNK), čije je efektivno porezno opterećenje relativno nisko. Jedan od bitnih čimbenika u poreznom planiranju MNK-ova jest i vlasništvo nad različitim resursima koji se u pravnoj i ekonomskoj znanosti označavaju skupnim pojmom “nematerijalna imovina”. Upravo su ti resursi, poput patenata i žigova, važan čimbenik u stvaranju vrijednosti u globalnoj ekonomiji, a vlasništvo nad njima jedan je od uzroka nastanka i širenja MNK-ova kao dominantnih poslovnih organizacija 21. stoljeća. Cilj je ovog rada analizirati interakciju između normi međunarodnog poreznog prava de lege lata i temeljnih tehnika poreznog planiranja MNK-ova u vezi s nematerijalnom imovinom. Stoga se u radu prikazuju temeljne postavke standardnih tehnika kojima je moguće postići porezno učinkovit tretman nematerijalne imovine. Na praktičnom se primjeru porezne strategije Googlea, jednog od najvećih svjetskih MNK-ova upućuje na važnost koordinacije različitih tehnika poreznog planiranja s ciljem minimiziranja porezne obveze.

 

Ključne riječi: međunarodno porezno pravo; multinacionalne korporacije; porez na dobit; nematerijalna imovina; porezno planiranje