MILJENKO GIUNIO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zastarijevanje tražbine, zastara i posljedice - opća i neka izabrana pitanja

Miljenko Appio Giunio

 

Sažetak
U radu se razmatra institut zastare u hrvatskome pravu, te se ukazuje na neke materijalnopravne i procesne novine. Izlažu se opća pitanja, pojam, rokovi zastarijevanja prema vrstama pravnih odnosa, prekid i zastoj zastarijevanja, priznanje zastarjele tražbine. Ukazuje se na pitanje zastare tražbine osigurane (ovršnopravnom) zadužnicom, koje je još otvoreno, i nakon što su Zakonom o obveznim odnosima iz 2005. tražbine utvrđene javnobilježničkim aktima izjednačene s onima iz pravomoćnih presuda.
Upućuje se na recentne novine u pogledu vremenske mogućnosti isticanja prigovora zastare u parnici, ovisno o stadiju i vrsti postupka.
Posebna je pozornost (prostor) posvećena pitanju početka tijeka zastarnoga roka, a naročito kad se radi o tražbini radi vraćanja onoga što je jedna ugovorna strana dala drugoj u slučajevima kada je ugovor utvrđen ništetnim. Ta je problematika ilustrirana primjerima iz sudske prakse (Vrhovnoga suda RH), a povezuje se s početkom zastarijevanja zahtjeva za vraćanje danog nakon raskida ugovora, te nakon poništaja pobojnoga ugovora, kao i zahtjeva na isplatu naknade plaće nakon utvrđenja nezakonitim otkaza radnog odnosa.

Ključne riječi
zastara; zastarni rok; prekid; zastoj; priznanje; početak zastarijevanja; priznanje tražbine

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147390