JASNA OMEJEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Primjenjivost jamstava članka 6., stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabran

Jasna Omejec 

 

Sažetak
Prema novijoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava iz 2009. na privremene mjere, uključujući sudske zabrane, moguće je primijeniti članak 6., stavak 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pravo na pošteno suđenje). U presudi Micallef protiv Malte (2009.) Veliko vijeće ustanovilo je mjerila za ispitivanje suglasnosti prigovora o privremenim mjerama s člankom 6., stavkom 1. Konvencije ratione materiae. To se ispitivanje u praksi naziva provedbom testa Micallef. U radu se obrazlažu razlozi promjene sudske prakse Europskog suda u tom pitanju te se objašnjava način na koji se provodi test Micallef.

Ključne riječi
Europski sud za ljudska prava; članak 6., stavak 1. Konvencije; privremene mjere; test Micallef

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161657