M. MUNIVRANA VAJDA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Razlikovanje počinitelja i sudionika pred MKS-om – Drugi pogled na teoriju vlasti nad djelom

Doc. dr. sc. Maja Munivrana Vajda ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Distinguishing Between Principals and Accessories at the ICC – Another Assessment of Control Theory

Maja Munivrana Vajda ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

 


Umjesto da dokine rasprave o tom pitanju, prva presuda Međunarodnog kaznenog suda (MKS) u predmetu Lubanga, kojom je podržana teorija o vlasti nad djelom, kao da je otvorila Pandorinu kutiju različitih pristupa oblicima individualne kaznene odgovornosti pred MKS-om. I praktičari i pravni teoretičari uključili su se u uzavrele pravne debate o pravilnom tumačenju članka 25. stavka 3. Rimskog statuta. Kritičari teorije o vlasti nad djelom ispravno ističu kako se ta teorija ne može jednostavno izvesti iz izričaja relevantne odredbe samog Statuta i stoga ne predstavlja jedinu prihvatljivu teoriju. No, s druge strane, zastupanje stava kako sam tekst članka 25. stavka 3. nudi jednostavan i jasan uvid u sadržaj i doseg svakog pojedinog oblika kaznene odgovornosti čini se pomalo naivnim. Izričaj članka 25. neodređen je i ostavlja prostor za različita gledišta, kao što pokazuje već opsežna literatura na tom polju. Povrh toga, sudsko tumačenje inherentan je dio primjene prava i ne može se svesti samo na tekstualno, gramatičko tumačenje. Imajući to u vidu, ovaj članak nudi niz argumenata u prilog teoriji o vlasti nad djelom. Naime, iako su moguća različita tumačenja, daljnja primjena teorije o vlasti nad djelom doprinijela bi internoj dosljednosti MKS-a i razvoju dostupnog i predvidljivog korpusa prava pred tim Sudom.

Ključne riječi
oblici kaznene odgovornosti; počinitelji; sudionici, teorija vlasti nad djelom; hijerarhija odgovornosti; Međunarodni kazneni sud

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195807