GOJKO BEŽOVAN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan: Što znači pojam governance i kako ga treba prevoditi?

Što znači pojam governance i kako ga treba prevoditi?

 

Dr. sc. Gojko Bežovan, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; gojko.bezovan@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7543-6875

 

Sažetak

 

Tekst analizira značenje i razumijevanje pojma governance te njegov prijevod na hrvatski jezik. Vlade, izvršne vlasti, vladajući (governing) pristupom odozgo, izdavanjem naloga i kontroliranjem, odnosno upravljanjem, ne mogu se učinkovito i djelotvorno nositi s problemima i izazovima. Kako bi odgovorile na takve izazove, vlade prihvaćaju vladanje odozdo, po horizontalnom načelu suradnje s ostalim dionicima, pa su onda u prilici mobilizirati raspoložive resurse, izgraditi povjerenje i novu mrežu suradnje te razviti koncept vladavine (governance). Koncept dobre vladavine u Europskoj uniji je alat kojim se jačaju procesi konvergencije. Istraživanja o vladavini u Hrvatskoj su rijetka, a radovi o toj temi uglavnom analiziraju vladavinu, dobru vladavinu i višerazinsku vladavinu kao novu upravnu doktrinu. Imajući u vidu značenje pojma governance u engleskom jeziku te njegovo značenje u odnosu na druge pojmove, drži se da ga na hrvatski jezik treba prevoditi kao vladavina. Analizira se i značenje pojmova: affordability, social entrepreneurship, eligibility i resilience te se predlaže prevođenje na hrvatski jezik.

 
Ključne riječi: governancevladavinaupravljanjedobra vladavinaprevođenje na hrvatski
DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.03
Hrčak ID: 272074
URI: https://hrcak.srce.hr/272074

Stranice: 645-680

___________________________________________________________________________________________________

What Does the Term Governance Mean and How Should It Be Translated?

 

Gojko Bežovan, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb; gojko.bezovan@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-7543-6875

 

Summary

 

The paper analyses the meaning and understanding of the term governance and its translation into Croatian. Governments, executive authorities, governing in a top-down approach, issuing orders, and controlling, administering, cannot effectively and efficiently deal with the problems and challenges. To meet such challenges, governments accept bottom-up governance, based on the horizontal principle of cooperation with other stakeholders, which enables them to mobilize available resources, build the trust and a new network of cooperation, and develop the concept of governance. The concept of good governance in the European Union is a tool that strengthens convergence processes. Research on the implementation of the concept of governance in Croatia is rare, and papers mainly analyse governance, good governance, and multilevel governance as a new administrative doctrine. Having in mind the meaning of the term governance in English, and its meaning in relation to other terms, it is held that it should be translated into Croatian as vladavina, not as upravljanje. In addition, the meaning of the terms: affordability, social entrepreneurship, eligibility, and resilience are analysed and the terms for their translation into Croatian are proposed.

 

Keywords: governanceadministrationgood governancetranslation into Croatian

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.71.5.03

Hrčak ID: 272074
URI: https://hrcak.srce.hr/272074

Pages: 645-680