H. LISIČAR, M. JURIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Analiza regulatornih odredbi koje uređuju zaštitu maloljetnika u audiovizualnim medijskim uslugama i elektroničkim publikacijama u Republici Hrvatskoj

Doc. dr. sc. Hrvoje Lisičar ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska
Dr. sc. Marko Jurić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Analysis of Regulatory Provisions Governing the Protection of Minors in Audiovisual Media Services and Electronic Publications in Croatia

Hrvoje Lisičar ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia
Marko Jurić ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihova konvergencija osnova su za pojavu novih oblika medijskih usluga i emitiranja sadržaja u digitalnom obliku. To dovodi do brojnih pozitivnih pomaka, ali istovremeno i nameće nove izazove. Zaštita maloljetnika jedan je od tih izazova. Nameće se potreba za primjerenom regulacijom na nacionalnim i nadnacionalnim razinama. Ovim radom analiziramo regulatorni okvir za elektroničke medije u kontekstu zaštite maloljetnika u Republici Hrvatskoj. Autori analiziraju odredbe koje reguliraju emitiranje štetnog sadržaja za maloljetnike te zaštitu privatnosti i osobnih podataka maloljetnika u odnosu na slobodu izražavanja u medijima. Iako je zauzet stav da sadašnji regulatorni okvir pruža dostatnu razinu zaštite maloljetnika, predlažu se određene izmjene radi bolje zaštite maloljetnika od štetnih sadržaja. U pogledu zaštite privatnosti i osobnih podataka maloljetnika autori tvrde da sadašnje odredbe sadržane u Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima pružaju primjerenu zaštitu na normativnoj razini te naglašavaju važnost njihove interpretacije prema standardima uspostavljenima sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

 

Ključne riječi
elektronički mediji; maloljetnici; zaštita maloljetnika; linearne audiovizualne medijske usluge; audiovizualne medijske usluge na zahtjev; elektroničke publikacije

 

Puni tekst dostupan na / Full text available at:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=181845