PROF. EM. K. SAJKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

O arbitrabilnosti u komparativnoj arbitraži – Neke napomene
 
Prof. em. Krešimir Sajko
 
Objektivna arbitrabilnost određuje koji se sporovi mogu podvrći arbitražnom rješavanju, utvrđena je prinudnim materijalnim pravilima međunarodnog privatnog prava. Poredba različitih nacionalnih arbitražnih prava ukazuje na to da se ta arbitrabilnost ne odnosi samo na novčane sporove već i na nenovčane ako se o njima može zaključiti nagodbu.
Na osnovi analize izabranih nacionalnih prava, sudske i arbitražne prakse te Newyorške konvencije, nameće se zaključak da arbitražni i nacionalni sudovi utvrđuje objektivnu arbitrabilnost primjenom legis fori.  
 
Ključne riječi: međunarodna arbitraža; objektivna arbitrabilnost; obvezna materijalna pravila o arbitrabilnosti; mjerodavno pravo za arbitrabilnost; lex fori kao mjerodavno pravo za objektivnu arbitrabilnost
 
Puni tekst dostupan na