V. BOUČEK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Uobičajeno boravište u hrvatskom međunarodnom privatnom pravu

Vilim Bouček ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

 

Habitual residence in the croatian conflict of laws

Vilim Bouček, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala

Tita 14, Zagreb; vilim.boucek@pravo.hr

 

Sažetak
S aspekta međunarodnog privatnog prava (MPP), a to znači kolizijskog prava u užem smislu i međunarodnog građanskog procesnog prava, autor u radu analizira poveznicu uobičajenog boravišta fizičke osobe koja se nalazi u hrvatskom nacionalnom autonomnom MPP-u, međunarodnim konvencijama kojih je Hrvatska stranka i u europskom MPP-u kao važnoj komponenti hrvatskog pravnog poretka. Ovim radom autor želi doprinijeti senzibilizaciji i skretanju pozornosti šire pravne javnosti na specifična pitanja europskog MPP-a, kao i raspravi o otvorenim pitanjima tog važnog pravnog problema kojim se u hrvatskom pravnom poretku uređuju osobni odnosi fizičkih osoba u širem smislu.

 

Ključne riječi: uobičajeno boravište; hrvatsko međunarodno privatno pravo; europsko međunarodno privatno pravo