BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Članci:

Doc. dr. sc. Frane Staničić, dr. sc. Marko Jurić: Pravni okvir za

implementaciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno

postupovno pravo

Doc. dr. sc. Ana Rački Marinković: Osnovna obilježja i opseg zaštite oznaka

zemljopisnog podrijetla i žigova

Dr. sc. Mateja Crnković: Koncepcije o prirodi upravnog spora u hrvatskom

i poredbenom pravu

Dr. sc. Barbara Preložnjak: Besplatno informiranje i savjetovanje kao

pretpostavka pristupa pravosuđu. Evaluacija uređenja u Hrvatskoj iz

komparativne perspektive.

Stjepan Gadžo, mag. iur.: Nematerijalna imovina multinacionalnih

korporacija u kontekstu međunarodnog poreznog prava

 

Prikaz:

Anna-Maria Getoš Kalac, Hans-Jörg Albrecht, Michael Kilchling (ur.),

Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology

and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans,

Volume BC 1, Duncker & Humblot, Berlin, 2014.

(dr. sc. Lucija Sokanović

 

Articles:

Frane Staničić, Marko Jurić: The Legal Framework for the Implementation of

Information and Communication Technology in Croatian

Administrative Procedural Law

Ana Rački Marinković: Basic Features and Scope of Protection of Geographical

Indications and Trademarks

Mateja Crnković: The Conceptions of the Nature of Administrative Disputes

in Croatian and Comparative Law

Barbara Preložnjak: Free Information and Consultation as a Precondition of

Access to Justice. Evaluation of Croatian Regime in Comparative Perspective

Stjepan Gadžo: Tax Treatment of Multinational Companies’ Intangible Assets:

International Tax Law Perspective

 

Review:

Anna-Maria Getoš Kalac, Hans-Jörg Albrecht, Michael Kilchling

(eds.), Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on

Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the

Balkans, Volume BC 1, Duncker & Humblot, Berlin, 2014

(Lucija Sokanović)