IVANA VUKOREPA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ivana Vukorepa: “Faktičan (neizravan) prijenos gospodarske cjeline i utjecaj na radnopravni položaj

“Faktičan (neizravan) prijenos gospodarske cjeline i utjecaj na radnopravni položaj radnika”

Dr. sc. Ivana Vukorepa, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, ivana.vukorepa@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6759-9992

Sažetak
Do prenošenja poduzeća, pogona, ili njihovih dijelova, pa posljedično i do ex lege prenošenja ugovora o radu na preuzimatelja kao novog poslodavca, dolazi u pravilu formalno, na temelju izravnog pravnog posla između prenositelja i preuzimatelja kao što su npr. kupoprodaja, zakup, spajanje, pripajanje ili podjela nositelja poduzeća. Međutim, u svrhu zaštite prava radnika sudska praksa Suda EU-a utvrdila je da do preuzimanja radnika i njihovih ugovora o radu može doći i u situacijama kada nema izravnog ugovornog odnosa između prenositelja i preuzimatelja, već postoji volja treće strane (npr. jedno trgovačko društvo izgubi pravo obavljanja određenog posla, a drugo ga dobije) zbog koje preuzimatelj faktično nastavlja obavljati gospodarsku djelatnost koju je do tada obavljao prenositelj, pod uvjetom da se radi o prijenosu gospodarske cjeline koja zadržava svoj identitet. U takvim situacijama zaštita prava radnika ovisi i o činjenici radi li se o radnointenzivnoj djelatnosti (djelatnosti koja se pretežito temelji na radnoj snazi radnika) ili kapitalnointenzivnoj djelatnosti (djelatnosti koja se pretežito temelji na skupoj opremi). Stoga tu situaciju nazivam faktičnim (neizravnim) prijenosom, jer do nje ne dolazi izravno na temelju formalnog pravnog posla ili statusne promjene između prenositelja i preuzimatelja, već faktično i neizravno ovisno o okolnostima slučaja i gospodarskoj djelatnosti koja se prenosi. S obzirom na to da takva sudska praksa Suda EU-a može imati za posljedicu značajan trošak u obliku obveze preuzimanja radnika i njihovih stečenih prava na koju preuzimatelj posla uopće nije računao, primarna svrha ovog rada jest na temelju propisa i analize sudske prakse Suda EU-a identificirati preduvjete i glavne značajke faktičnog prijenosa gospodarske cjeline koja zadržava svoj identitet te odrediti u kojim okolnostima može postojati obveza preuzimanja radnika.

Ključne riječi: prijenos poduzeća, prijenos pogona, gospodarska cjelina, faktičan prijenos, zaštita prava radnika, prijenos ugovora o radu

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.18

Hrčak ID: 280155

URI: https://hrcak.srce.hr/280155

Stranice: 619-640

________________________________________________________________________________________________________

“Factual (Indirect) Transfer of Economic Entity and Influence on Employment-Related Legal Position of Workers”

 

Ivana Vukorepa, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, ivana.vukorepa@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6759-9992

Summary
The transfer of undertakings, businesses or their parts, consequently leading to an ex lege transfer of an employment contract to the transferee as a new employer usually formally takes place on the basis of a direct legal transaction, usually directly between the transferor and the transferee, e.g. purchase, lease, or merger. However, in order to protect workers' rights, the case law of the Court of Justice has established that transfer may also occur in situations where there is no classical direct contractual relationship between the transferor and the transferee, but rather a third party's will (e.g. one company loses the right to provide a certain economic service and the other gains it), as a result of which the transferee actually continues to perform the economic activity that was previously performed by the transferor, provided that the subject of the transfer is an economic entity that retains its identity. In such situations, the safeguarding of workers' rights also depends on whether it is a labour-intensive business (an activity based mainly on the labour force) or asset-intensive business (an activity based mainly on expensive equipment). Therefore, I refer to this situation a factual (indirect) transfer, because it does not occur directly on the basis of a formal legal transaction between the transferor and the transferee, but in fact indirectly, depending on the circumstances of the case and the economic activity being transferred. Given that such case law of the Court of Justice of EU can result in a significant cost in the form of a de facto obligation to take over workers and their acquired rights that the transferee did not count on, the primary purpose of this paper is to identify the preconditions and the main features of the factual (indirect) transfer of an economic entity that retains its identity, and to pinpoint in what circumstances there may be an obligation to take over workers.

Keywords: transfer of undertakings, transfer of businesses, economic entity, protection of workers' rights, transfer of employment contract

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.18

Hrčak ID: 280155

URIhttps://hrcak.srce.hr/280155

Pages: 619-640