LU:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
ANALIZA PRAVNE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU PROUZROČENJA ŠTETE

 

(sa stajališta opće teorije i filozovije prava)
 
Luka Burazin, dipl. iur.
 
U radu se analizira pojam pravne odgovornosti u slučaju prouzročenja štete, polazeći od rezultata kritike shvaćanja o popravljanju štete kao o vrsti građanskopravne sankcije. U prvom dijelu rada izlaže se pojam pravne odgovornosti sa stajališta opće teorije i filozofije prava te se ustanovljuju njegova bitna obilježja. Potom se, na temelju ustanovljenih bitnih obilježja pojma pravne odgovornosti, analizira uobičajeno poimanje odgovornosti za štetu te odgovara na pitanje je li odgovornost za štetu uistinu jedna vrsta pravne odgovornosti. Naposljetku, izlaže se novi normativni sadržaj pravne odgovornosti u slučaju prouzročenja štete te se navode njegove moguće teorijske prednosti.
 
Ključne riječi: pravna odgovornost, odgovornost za štetu, kažnjivost, popravljanje štete, opća teorija prava
 
Puni tekst članka dostupan je na