ZVONIMIR MATIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zvonimir Matić: Pravni i društveno-ekonomski aspekti osiguranja od odgovornosti

Pravni i društveno-ekonomski aspekti osiguranja od odgovornosti

 

Zvonimir Matić, dipl. iur., odvjetnik u Odvjetničkom društvu Grgić i partneri, Ulica grada Vukovara 282, Zagreb; zvonimir.matic@grgic-partneri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4037-5096

 

Sažetak
U suvremenim gospodarskim sistemima postoji sve veći broj aktivnosti koje po svojim karakteristikama predstavljaju latentni izvor povećane opasnosti za nastanak štete na osobama, stvarima i imovini. Proporcionalno razvoju gospodarstva i društva u cjelini raste izvjesnost nastanka štete, zbog čega više nije upitno hoće li šteta nastati, nego kako alocirati teret isplate štete na društveno najprihvatljivije mjesto. Sa socijalnog aspekta od odlučne je važnosti omogućiti oštećenim osobama izvjesnu i brzu naknade štete, osobito onim osobama koje su uslijed pretrpljene štete onemogućene osigurati vlastitim radom sredstva za život. S ekonomskog aspekta potrebno je naći rješenje da nositeljima tih aktivnosti teret isplate štete u što manjoj mjeri utječe na njihovo daljnje nesmetano funkcioniranje i razvoj. S pravnog aspekta opća načela odštetnog prava zahtijevaju da odgovorna osoba odgovara za prouzročenu štetu te da oštećeni bude doveden u stanje koje je prethodilo štetnom događaju. Dosadašnje iskustvo pokazuje da je upravo osiguranje od odgovornosti kvalitetan instrument za transfer rizika isplate štete s odgovorne osobe na osiguravatelja koji, po redovitom tijeku stvari, ima financijske i organizacijske mogućnosti osigurati kvalitetnu i izvjesnu isplatu štete oštećenoj osobi. Takav transfer rizika isplate štete društveno je prihvatljivo rješenje kojim se štite interesi brojnih čimbenika u društvu. U ovom radu prikazat će se na koji način osiguranje odgovornosti utječe na socijalne, ekonomske i pravne odnose u društvu te koji su pozitivni, a koji negativni učinci osiguranja odgovornosti u navedenim segmentima društva.

Ključne riječi: osiguranje odgovornosti; povijesni razvoj; funkcije osiguranja; odštetno pravo; moralni rizici

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/193112

Stranice: 1017 - 1041

________________________________________________________________________________________________________

 

Legal, Social and Economic Aspects of Liability Insurance

 

Zvonimir Matić, LL. M., Attorney at Law, Ulica Grada Vukovara 282, Zagreb; zvonimir.matic@grgic-partneri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4037-5096

 

Summary
In modern economic systems, there is an increasing number of activities that represent a latent source of increased risk of harm to persons and property. Certainty of damage grows proportionally to the development of the economy and the society as a whole: this is why it should no longer be asked whether damage might occur, but rather how to allocate the burden of the payment of damages in the most socially acceptable manner. From a social point of view, it is crucial to allow the injured person certain and prompt compensation for the damage, especially to those who are unable to provide for themselves through employment. From an economic point of view, it is necessary to find a solution for those who bear the cost of the payment of damages in a way that such cost has a less severe effect on their further functioning and development. From a legal point of view, the general principles of law require that the liable party must pay for the damage caused and that the injured party should be brought to the state preceding the harmful event. Current experience shows that liability insurance is a quality instrument for transferring the risk of disbursement from the liable party to an insurer who has the financial and organizational ability to ensure the payment of damages to the injured party. Such transfer of risk is a socially acceptable solution as it primarily protects the interests of injured persons but also of the insured person who, by transferring the burden of payment, is placed in a more favourable position to create new financial values, which also has a positive social and economic effect on the society as a whole.

Keywords: liability insurance; historical development; insurance functions; tort law; moral hazard

Full text: https://hrcak.srce.hr/193112

Pages: 1017 - 1041