M. BRAUT FILIPOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

OPCIJSKE ILI JEDNOSTRANE ARBITRAŽNE KLAUZULE U HRVATSKOM PRAVU S POSEBNIM OSVRTOM NA TRŽIŠTE KAPITALA

Mihaela Braut Filipović, Pravni fakultet Sveuèilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka

 

OPTIONAL OR UNILATERAL ARBITRATION CLAUSES IN CROATIAN LAW WITH A SPECIAL FOCUS ON CAPITAL MARKETS

Mihaela Braut Filipović, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka

 

 

Opcijske ili jednostrane arbitražne klauzule daju pravo jednoj ugovornoj strani da nakon što spor već nastane bira hoće li pokrenuti postupak pred nacionalnim ili arbitražnim sudom. Ratio ovih klauzula jest dati jednoj strani prednost pri biranju načina rješavanja sporova, i to nakon što je već došlo do spora, da na taj način olakša ostvarenje svojih potraživanja prema drugoj strani. U radu se analizira njihov položaj u anglosaksonskim jurisdikcijama, kao i odabrana sudska praksa država članica EU kontinentalnog pravnog kruga, gdje se sučeljava načelo stranačke autonomije s načelom ravnopravnosti stranaka. Istaknuti argumenti testiraju se iz aspekta hrvatskog prava, slijedom čega se opredjeljuje za položaj opcijskih arbitražnih klauzula u hrvatskome pravu. Ispituje se prisutnost ovih klauzula u sporovima iz tržišta kapitala, u okviru čega se ističu rješenja hrvatskog zakonodavca vezano uz UCITS fondove.

Ključne riječi: opcijske arbitražne klauzule, jednostrane arbitražne klauzule, UCITS fondovi, tržište kapitala, arbitražni ugovor