TOMISLAV SOKOL, FRANE STANIČIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Tomislav Sokol, Frane Staničić: Usluge od općeg gospodarskog interesa u pravu Europske unije...

Usluge od općeg gospodarskog interesa u pravu Europske unije i hrvatski regulatorni okvir u odabranim upravnim područjima

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.08

 

Dr. sc. Tomislav Sokol, viši predavač Zagrebačke škole ekonomije i managementa, naslovni docent Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Jordanovac 110, Zagreb; tsokol@zsem.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3592-2967
Dr. sc. Frane Staničić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; frane.stanicic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8304-7901

 

Sažetak
Usluge od općeg gospodarskog interesa složena su sfera prava. Predstavljaju iznimno važan dio trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije te gospodarstva EU-a u cjelini. One obuhvaćaju vrlo širok spektar ljudskih djelatnosti i prisutne su u svim sferama naših života. Među njih pripadaju usluge oko čije gospodarske prirode nema nikakvih dilema, ali i one čiji je način organiziranja i financiranja specifičan te je podložan posebnim pravnim režimima, poput zdravstva, obrazovanja, javnog prijevoza i slično. Ta posebna uloga određenih vrsta usluga dovela je do definiranja koncepta “usluga od općeg gospodarskog interesa” u pravnom okviru Europske unije, s neizbježnim posljedicama na pravni okvir država članica EU-a, uključujući i Hrvatsku. One nisu u potpunosti definirane primarnim pravom EU-a, već je konkretno određivanje što predmetni pojam obuhvaća prepušteno autonomiji država članica. Navedena autonomija, međutim, nije apsolutna, već su okviri definirani pravom Unije, a ključan faktor pri određivanju ovih usluga predstavlja njihova gospodarska, odnosno negospodarska priroda, jer su usluge od općeg gospodarskog interesa podvrgnute tržišnim pravilima EU-a, za razliku od onih negospodarskih. Sudska praksa u ovom dijelu vrlo je složena te se primjenjivost tržišnih pravila utvrđuje kazuistički.
U slučaju gospodarskih usluga kod kojih su zadovoljeni uvjeti iz predmeta Altmark, tržišna pravila EU-a uopće nisu primjenjiva i država može ovlastiti poduzetnika za pružanje usluge od općeg gospodarskog interesa i dati mu financijsku potporu u tu svrhu. Drugo, ako tržišna pravila jesu primjenjiva, odstupanje nacionalnih pravila od tržišta ipak će se moći opravdati ako je to odstupanje nužno za ostvarenje cilja od općeg interesa radi kojeg se određena usluga pruža. Cilj ovog rada je analizirati pravni okvir Europske unije koji uređuje usluge od općeg gospodarskog interesa, odnos ovog koncepta prema pravilima o slobodi kretanja, zaštiti tržišnog natjecanja i državnim potporama na unutarnjem tržištu EU-a te utvrditi poštuje li Republika Hrvatska navedeni okvir i postoje li prijepori u domaćem upravnom pravu koje je potrebno pravno razriješiti.
Analiza odnosa pravnog okvira EU-a i hrvatskog upravnopravnog okvira u pojedinim područjima pokazuje visok stupanj usklađenosti nacionalnog prava s tržišnim pravilima Unije. To je posebno slučaj u područjima koja su uređena detaljnijim pravilima (primjerice, o državnim potporama) sadržanim u sekundarnom zakonodavstvu EU-a. S druge strane, u područjima koja pripadaju u primarnu nadležnost država članica, poput zdravstva i obrazovanja, postoje određene dileme o usklađenosti nacionalnog i europskog prava. U nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje potonje potrebno je napraviti jasnu distinkciju između gospodarskih i negospodarskih usluga od općeg interesa kako bi se povećala pravna sigurnost i izbjegle sumnje o nelegalnom državnom favoriziranju javnih ustanova na štetu privatnih.

Ključne riječi: Altmarkobrazovanjezdravstvoprijevozusluge od općeg gospodarskog interesa

Hrčak ID: 233806

URI: https://hrcak.srce.hr/233806

Stranice: 803-833

________________________________________________________________________________________________________

Services of General Economic Interest in EU Law and the Croatian Legal Framework in Selected Administrative Areas

https://doi.org/10.3935/zpfz.69.56.08

 

Tomislav Sokol, Ph. D., Senior Lecturer, Zagreb School of Economics and Management; Assistant Professor, Croatian Catholic University, Jordanovac 110, Zagreb; tsokol@zsem.hr;
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-3592-2967 
Frane Staničić, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb; frane.stanicic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8304-7901

 

Summary
Regulation of services of general economic interest is a very complex area of law. They represent an extremely vital part of trade on the internal market of the European Union and of the economy of the EU as a whole. They encompass a very wide spectrum of human activities and are present in all spheres of life. There are those whose economic nature poses no dillemmas, but also those whose organisation and funding is specific and subject to special legal regulation, such as health care, education, public transport etc. EU primary law does not define them, but rather leaves it to the autonomy of the Member States. However, the said autonomy is not absolute, with the overall framework being defined by the EU. The crucial factor in this regard is the economic nature of the services in question, since only economic services fall within the ambit of EU market rules. Case-law in this area is very complex, with the applicability of market rules being determined casuistically.
In case of economic services where the Altmark criteria are fulfilled, EU internal market rules are also not applicable. Consequently, the state can entrust an undertaking with the exercise of a service of general economic interest, as well as provide it with financial assistance necessary to carry out the task with which it is entrusted. Finally, even if market rules are applicable, national divergence from the market rules can be justified if it is necessary for the exercise of the general interest in question. The aim of this paper is to analyse the regulatory framework of the European Union that defines services of general economic interest, the intersection of this concept regarding the rules on free movement, competition and state aid on the internal market of the EU, and to ascertain whether the Republic of Croatia respects the aforementioned regulatory framework and whether there are issues in domestic administrative law which need resolving.
The analysis has shown that the Croatian administrative legal framework is to a large extent compatible with EU law. This is especially the case in the areas regulated by EU secondary legislation, containing detailed rules on the issue of services of general economic interest. It is a somewhat different situation in the areas which primarily fall within the competence of the Member States, like health care and education. Here, it is necessary for national law to make a clear distinction between economic and non-economic services of general interest. The latter is needed to increase legal certainty and to clear doubts about the state illegally prioritising public entities over private ones.

Keywords: Altmarkeducationhealth caretransportservices of general economic interest

Hrčak ID: 233806

URI: https://hrcak.srce.hr/233806

Pages: 803-833