BROJ 5:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Prof. emeritus Mira Alinčić: Promjene u propisima o braku i drugim životnim zajednicama

Prof. dr. sc. Maja Seršić: Odnos prava Europske unije i međunarodnog prava

Mr. sc. Tamara Perišin: Zaštita ljudskih prava po ustavu Europske unije

Prof. dr. sc. Vilim Bouček: Utjecaj temeljnih sloboda iz ugovora o osnivanju EZ na međunarodno privatno pravo

Mr. sc. Alen Rajko: Informacijski aspekt upravnog prava

Toma Galli: Put do novog protokola o eksplozivnim ostacima rata

 

Prikazi:

Anton Ravnić: Osnove radnog prava – domaćeg, usporednog i međunarodnog (Prof. dr. sc. Željko Potočnjak)

Jakša Barbić: Pravo društava. Knjiga druga. Društva kapitala (Dr. sc. Petar Miladin)

Nikola Gavella, Mira Alinčić, Petar Klarić, Krešimir Sajko, Tanja Tumbri, Zlatan Stipković, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Romana Matanovac, Hano Ernst: Teorijske osnove građanskog prava – građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka kontinentalnoeuropskom pravnom krugu (Mr. sc. Saša Nikšić)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Ana Šarić Radočaj, prof., Dragutin Nemec, dipl. iur.)