PROF. DR. SC. MIHAJLO DIKA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Mihajlo Dika

U radu se nastoji obraditi opće uređenje problemskog kompleksa uporabe jezika i pisma na kojemu sud, stranke i drugi sudionici međusobno komuniciraju u parničnom postupku. Utvrđuju se, najprije, ustavne i zakonske osnove toga instituta, nakon čega se posebno razmatraju pitanja usmene i pismene komunikacije tijekom parničnog postupka te pravnih posljedica povrede pravila o uporabi jezika i pisma u tom postupku. Zaključno se konstatira da način na koji je institut uređen de lege lata u bitnome, s jedne strane, osigurava strankama i drugim sudionicima zaštitu i ostvarivanje njihove pravne pozicije u postupku, ali da, s druge strane, vodi računa i o općim interesima organizacije i djelovanja parničnoga pravosuđenja te o suverenitetu Republike Hrvatske.
 
Ključne riječi: pismo; jezik; parnični postupak


 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445