UPUTE ZA RECENZENTE:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Upute za recenzente

Recenzija treba sadržavati sljedeće podatke:

 

1. Podaci o recenzentu:

ime i prezime, znanstveni stupanj, znanstveno zvanje i znanstvena disciplina za koju je izabran, matična ustanova;

 

2. Podaci o radu:

naslov rada, broj stranica, broj bilježaka, naznaku znanstvene disciplina kojoj pretežno pripada rad (i eventualno ostale;

 

3. Mišljenje recenzenta je li rad za objavu ili ne, te ako prema mišljenju recenzenta rad treba objaviti, kategorizacija rada:

 

a) Rad treba objaviti u kategoriji:

  1. izvorni (znanstveni) rad – rad koji se odlikuje izvornošću zaključaka, ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog  istraživanja;
  2. pregledni (znanstveni) rad – rad koji sadrži temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata;

  3. prethodno (znanstveno) priopćenje – rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad;

  4. stručni rad – rad koji sadrži znanja i iskustva relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti;

 

b) Rad nije za objavljivanje;

 

c) Rad se može objaviti uz prethodne ispravke.

 

4. Komentar: 

Komentar bi trebao sadržavati kratku prosudbu o važnijim aspektima rada: istaknutosti i aktualnosti problema koji se obrađuje u radu, o obuhvatnosti i relevantnosti izvora i literature na kojima se temelji rad, o utemeljenosti hipoteza i zaključaka izloženih u radu, o organizaciji i prezentaciji sadržaja, o usklađenosti nazivlja i načina citiranja sa stručnim standardima, o općoj kvaliteti i značenju rada, itd.