FILIP HAMERŠAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravnopovijesna metodologija u djelu Marka Kostrenčića

Filip Hameršak 

 

 

Sažetak
Opusu akademika Marka Kostrenčića (1884. – 1976.), prvoga nastavnika samostalne katedre hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu, može se pristupiti na više načina. Na osnovi uvida u skripta, udžbenike, članke i druge tekstove u ovom radu prikazuje se njegov teorijsko-metodološki razvoj, dijelom i u odmaku od prethodnika, posebno s obzirom na raznolika poimanja prava, povijesti i uopće (društveno-humanističkih) znanosti, ali i na konkretnu obradu pojedinih, pretežno medievističkih pravnopovijesnih tema. U tom sklopu glavnina pozornosti pridana je koncepcijama izloženima u njegovim utemeljiteljskim publikacijama 1912. – 1930. te onima iz razdoblja 1947. – 1976., koje zbog izmijenjenoga socio-političkoga okruženja, ali i naznaka unutarnjega kontinuiteta predstavljaju svojevrstan interpretativni izazov.

Ključne riječi
pravna povijest; historiografija; udžbenici; metodologija; Pravni fakultet u Zagrebu

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=171855