SANDRA FABIJANIĆ GAGRO: ZAŠTITA DJECE VOJNIKA U SUVREMENIM ORUŽANIM SUKOBIMA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sandra Fabijanić Gagro: Zaštita djece vojnika u suvremenim oružanim sukobima

Zaštita djece vojnika u suvremenim oružanim sukobima

 

Dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka; sandra.fabijanic.gagro@pravri.hr; ORCID ID: 0000-0003-3992-8618

 

Sažetak
Unatoč činjenici da je u oružanim sukobima uvijek teško utvrditi točan broj civilnih žrtava, nesporno je da su te brojke danas iznimno visoke. Svaki oružani sukob današnjice nesumnjivo ima snažan i zastrašujući utjecaj na civilno stanovništvo. Kategorija civila kojoj je u takvim okružjima nužno posvetiti posebnu pozornost jesu djeca. Smatra se da danas oko 250 milijuna djece živi u područjima pogođenim oružanim sukobima. Posebno mjesto među njima imaju djeca vojnici. Norme međunarodnog prava kojima se uređuje ova problematika razvijaju se najvećim dijelom pod okriljem i zalaganjem Ujedinjenih naroda, usporedo s razvojem međunarodnog humanitarnog prava i zaštite ljudskih prava. Prvotnu odgovornost u implementaciji tih odredbi nesporno imaju države stranke, ali napori i rezultati ostvareni na polju sprečavanja novačenja djece, njihove uspješne demobilizacije i reintegracije upućuju na nužnost osmišljene i koordinirane akcije svih relevantnih čimbenika, i nacionalnih, i međunarodnih. Suradnja vlada, ali i nevladinih naoružanih skupina s organima i tijelima Ujedinjenih naroda u posljednjih dvadesetak godina rezultirala je demobilizacijom i reintegracijom oko otprilike 115 000 bivše djece vojnika, što je rezultat koji je svakako nužno podržavati i poticati. S druge strane, izvješća koja stižu s terena i dalje otkrivaju svu kompleksnost borbe protiv novačenja i iskorištavanja djece vojnika.

Ključne riječi: djeca vojnici; novačenje djece; međunarodno pravo; Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe; Ujedinjeni narodi

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/186930

Stranice: 439 - 464

_______________________________________________________________________________________________________

 

Protection of Child Soldiers in Contemporary Armed Conflicts

 

Sandra Fabijanić Gagro, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka; sandra.fabijanic.gagro@pravri.hr; ORCID ID: 0000-0003-3992-8618

 

Summary
Despite the fact that finding the exact number of civilian casualties in armed conflicts is always a difficult task, it is undeniable that these numbers are extremely high today. Every armed conflict nowadays undoubtedly has a powerful and frightening impact on the civilian population. Special attention in such a conflict-related environment must be devoted to children. An estimated 250 million children today live in areas affected by armed conflicts. Many of them are being used as child soldiers. International law governing these issues has been developing mostly within the system and under the auspices of the United Nations, alongside international humanitarian law and human rights law. Fundamental responsibility for their implementation lies in the hands of States Parties, but the efforts and results achieved in the field of preventing children’s recruitment, their successful demobilization and reintegration indicates a necessity of coordinated action by all relevant actors, both national and international. The cooperation of governments and non-state armed groups with the United Nations’ organs and bodies over the last twenty years has resulted in the demobilization and reintegration of approximately 115,000 former child soldiers. That achievement requires further support and encouragement. On the other side, reports coming from the field still reveal the complexity of the struggle against the recruitment and exploitation of child soldiers.

Keywords: child soldiers; the recruitment of child soldiers; international law; Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Involvement of Children in Armed Conflict; United Nations

Full text: http://hrcak.srce.hr/186930

Pages: 439 - 464